ZAPYTANIE OFERTOWE

STRONA GŁÓWNA » ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                       Zapytanie ofertowe Nr 1/2022
na wykonanie robót budowlanych na wieży  w kościele parafialnym pw.św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim
 
Zamawiający :
                                                  Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja 
                                                  Henryków Lubański 392   , 59-800 Lubań
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych -  konserwacji  dzwonnicy  oraz wymiana stolarki okienne  dzwonnicy na jednym z pięter wieży w kościele  parafialnym pw. św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim  w oparciu o  kosztorys i projekt budowlany. Obiekt zabytkowy.
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji elementów konstrukcji metalowych nośników 3 dzwonów oraz wymiana stolarki okiennej w 4 oknach dzwonnicy.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje  odpowiednio :
1. Oczyszczenie pomieszczenia dzwonnicy;
2. Oczyszczenie elementów konstrukcyjnych dzwonnicy -  mechanicznie i chemicznie;
3. Pomalowanie i konserwacja elementów metalowych konstrukcji nośnych dzwonnicy;
4. Oczyszczenie i Konserwacja dzwonów, w tym elementów napędowych;
5. Przegląd instalacji elektrycznej ;
6. wymiana stolarki okienne dzwonnicy - 4 okna.
 
Warunki zamawiającego
1. Prace mają być prowadzone zgodnie z kosztorysem  i projektem
2. Wymaga się, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z przedmiotem robót oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Zamawiający wymaga zakończenia prac do dnia 15.11.2022 r.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata, licząc od daty odbioru końcowego prac. 
5. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w Kancelarii  Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja  w Henrykowie Lubańskim  394 ,
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w terminie do dnia 20.09.2022 r. do godz. 15:00.
Wybranie  oferty i wykonawcy nastąpi w Kancelarii parafialnej w dniu 21.09.2022 r. godz. 15:30
Wykonawca dostarczy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
2. Ofertę wykonania prac
3. Zaakceptowany projekt umowy
4. Kosztorys ofertowy,
 
Adres do korespondencji z zamawiającym:
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim 
Henryków Lubański 392
59-800 Lubań
Tel. 602 392 399
Osoba uprawniona do kontaktu:
ks. Piotr Wojcieszek - 602 392 399   lub Jacek Jaworski  –tel.  600 911 357
Kryterium  wyboru wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest cena oferowanej usługi oraz termin wykonania prac.


 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 7
  7
 • 8
  8
 • 8
  8
 • 9
  9
 • 10
  10
 • 10
  10
 • 11
  11
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 16
  16