ODBIÓR KONSERWATORSKI DACHU ZA NAMI I REMONT WIEŻY ROZPOCZĘTY.

REMONTY » ODBIÓR KONSERWATORSKI DACHU ZA NAMI I REMONT WIEŻY ROZPOCZĘTY.

 • 16
  16
Warto wspomnieć, iż przebudowa głównego dachu kościoła była przeprowadzana w latach 2000-2004. W tym pozyskano środki w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 45 000 zł, a dalej w latach 2014 -2016 (wartość szacunkowa ostatniego etapu wyniosła ok. 80 000 zł), gdzie większość ostatnich prac sfinansowali sami parafianie. Obecnie I etap budowy dachu kościoła został zakończony i częściowo odebrany, w tym w dniu 26.10.2017 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał odbioru wykonanego dachu kościoła, nie wnosząc do wykonanych prac i stanu dachu zastrzeżeń. 

Następnie dokonano konsultacji konserwatorskiej w sprawie dalszego toku przebiegu remontu wieży, ze szczególną uwagą omówiono obecny jej stan i proces jej dalszej degradacji, popękań od strony Płn. i Płd., co stanowi dziś poważny problem. Ponadto dokonano dalszych konsultacji i oględzin wieży z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, prowadzącego Naszą budowę. Oboje Panowie zalecili pilny remont tej wieży i potrzebę naprawy jej murów, sklepień i nadproży, uzupełnienie wypełnień w ścianach nośnych wieży, tynków, odtworzenie stropów drewnianych na 3 kondygnacjach, uwzględniając przy tym także zabezpieczenie przeciwpożarowe. Prace te mają na celu doprowadzenia wieży do jej stanu pierwotnego i zaniechania dalszej degradacji. Niestety, obecny projekt nie uwzględnia tak pilnych remontów murów wieży, na których ma być osadzona nowa i cięższa cebulasta kopuła, której wybudowanie jest oszacowane na prawie 400 000 zł.

Dlatego też biorąc pod uwagę pilność wykonania robót budowlanych samej wieży, jak też możliwości finansowe Naszej parafii, po wielu rozmowach z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Konserwatorem Zabytków, jak też i z Radą Parafialną,  za zgodą i z zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Nasza parafia dokona stosownych zmian projektowych, jak też i zmiany w otrzymanych pozwoleniach, celem dalszej kontynuacji prowadzonych robót budowlanych i właściwe zabezpieczenie, wyremontowanie wieży w jej obecnym kształcie, wraz z jej elewacją i elewacją całego kościoła, co stanowić będzie koszt o wiele mniejszy i możliwy do udźwignięcia przez samą parafię.

W związku z powyższym, w bieżącym miesiącu dokonano wysprzątania całego strychu kościoła, umożliwiając jego odbiór, jak też uporządkowania poszczególnych pięter wieży, dokonując jednocześnie demontażu pozostałości starych desek.  Uprzątnięto także gruz znajdujący się pod podłogą, na parterze wieży, przygotowując tym samym obiekt do dalszych prac inwestorskich.

Jeszcze w tym roku przystąpimy do robót budowlanych i dalszego remontu wieży, gdzie zostanie zakupiona i wykonana stolarka na poszczególne kondygnacje wieży, co pozwoli na rozstawienie rusztowań i prowadzenie prac murarskich, jak też zostanie zakupiony materiał na pokrycie całego dachu wieży oraz schody na wieżę. 

 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3
 • 4
  4
 • 5
  5
 • 6
  6
 • 9
  9
 • 10
  10
 • 11
  11
 • 12
  12
 • 13
  13
 • 14
  14
 • 15
  15
 • 17
  17
 • 18
  18
 • 19
  19
 • 20
  20
 • 7
  7
 • 21
  21
 • 8
  8
 • 22
  22
 • 23
  23
 • 24
  24